Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» รณรงค์การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย    (อ่าน 954)

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ สนับสนุนและกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยประพฤติปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ เป็นผู้มีความประพฤติอันดี เป็นที่น่าเชื่อถือ ศรัทธาและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป โดยคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากสภาวิทวิทยาลัย ได้มีการจัดทำสื่อรณรงค์เพื่อในรูปแบบของวีดีทัศน์ สามารถเข้าดาวโหลดรับชมได้ที่

 

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย ดร.เตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

ท่านสามารถรับชม สื่อรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร โดย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ทางตามลิงค์ที่ปรากฏข้างล่างนี้

 
 

 

กองทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยขอนแก่น งานจรรยาบรรณ กองการเจ้าหน้าที่   <<< Download คลิปวีดีโอและข้อมูลข่าวสารอื่นๆ Click!Poster : admin | 19 เมษายน 61 04:04:51


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515