Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2562    (อ่าน 757)

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2562 

 

 • อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารถในครรภ์ จำนวน 2 อัตรา
 • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ จำนวน 2 อัตรา
 • อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา จำนวน 1 อัตรา

 

หลักฐานการสมัคร

 • รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • สำเนาใบรับรองผลการเรียน
 • หนังสือรับรองจากต้นสังกัด(เฉพาะในกรณีมีต้นสังกัด)
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส(เฉพาะในกรณีสมรสแล้ว)
 • สำเนาประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง เป็นผู้ผ่านการเพิ่มพูนทักษะ
 • หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน 2 ฉบับ

 

ดาวโหลดเอกสารการสมัครได้ที่

ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีการศึกษา 2562

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ภาควิชาสูติศาสตร์ และนรีเวลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โทร : 043-202489   Email : Mdcli07@kku.ac.th

 Poster : admin | 4 กันยายน 61 06:44:12


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515